Praktyki zawodowe

Indywidualna realizacja praktyki

Odbycie praktyki w wybranej przez studenta instytucji innej niż wskazana przez uczelnię, możliwe jest wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i po uzyskaniu wcześniejszej zgody Kierownika Kierunku Studiów oraz koordynatora praktyki, zgodnie z poniższą procedurą: