Publikacja prac

PUBLIKACJA PRAC

Istnieje możliwość publikacji pełnej wersji prac naukowych.

Prace będą zamieszczone w recenzowanej monografii.

Punktacja:

– 4 pkt. za rozdział w monografii w j. polskim

– 5 pkt. za rozdział w monografii w j. angielskim

Termin przysyłania abstraktów oraz pełnych prac – 10 marzec 2014 rok

Abstrakty i prace proszę przesyłać na adres: jagiellonskawiosna@cm-uj.krakow.pl

Warunkiem opublikowania jest udział w konferencji.

Wytyczne dotyczące streszczeń prac:

– w języku polskim i angielskim,
– w objętości 250 słów,
– czcionka – Times New Roman,
– interlinia 1,5
– w układzie:
– Tytuł (WIELKIE LITERY 14 pkt., BOLD),
– autorzy [12 pkt.];
– nazwa jednostki [12 pkt.)];
– tekst streszczenia
(wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski)[12pkt.]

Wytyczne dotyczące pełnej wersji publikacji:

– Dane – tytuł artykułu ( w języku polskim i angielskim), pełne imię i nazwisko autora lub autorów, nazwa i miejsce zakładu pracy,
– Krótkie streszczenie (max. 250 słów),
– Wstęp z omówieniem podstawowych pojęć i celu badań,
– Charakterystyka materiału badawczego,
– Metody i techniki badawcze,
– Wyniki wyłącznie w edytorze Word-tekst, tabele w razie konieczności wykresy i ilustracje (wskazanie metod statystycznych z podaniem wykorzystania programu statystycznego),
– Omówienie wyników i ich interpretacja,
– Wnioski,
– Piśmiennictwo w porządku alfabetycznym – prosimy podać w odpowiedniej kolejności:  
– Nazwisko autora lub autorów
– Pierwsze litery imion,
– Tytuł pracy,
– Wydawnictwo (lub nazwę czasopisma),
– Rok,
– Strony.

PLAKATY

Prezentacja plakatów odbędzie się w pierwszym dniu konferencji (11 kwietnia) w porze Lunchu (szczegóły w Programie Konferencji).

Abstrakty będą zamieszczone na stronie po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy

Plakaty będą oceniane przez Komisję Konkursową. Autor najlepszego postera zostanie nagrodzony.

Ze względu na wymiary standu (wys x szer) 250 x 100 cm, plakaty nie powinny przekraczać tego rozmiaru (standardowy wymiar plakatu 100-110 x 70-80 cm)
Plakat można mocować jedynie taśmą samoprzylepną.

Postery można wieszać od godz. 8:00

Plakat (w j. polskim) powinien zawierać:

Praca badawcza 
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Materiał i metody,
Wyniki,
Wnioski.

Praca poglądowa 
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Metody,
Omówienie (treść pracy),
Podsumowanie.