Zgłaszanie/Publikacja Prac

PUBLIKACJA PRAC

Informujemy, że istnieje możliwość publikacji pełnych wersji prac naukowych w recenzowanej monografii pt. „Fizjoterapia w geriatrii” (5 pkt MNiSW) oraz w czasopiśmie naukowym „Sztuka leczenia” (4 pkt MNiSW).

Warunkiem opublikowania artykułu jest udział w konferencji oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

Koszt publikacji pełnej pracy w monografii wynosi 150 zł, w czasopiśmie Sztuka leczenia – bezpłatnie.

Termin nadsyłania streszczeń do dnia 30.04.2018r.

Wytyczne dla autorów chętnych do publikacji w czasopiśmie „Sztuka leczenia” (prace odpowiadające profilowi pisma) znajdują się na stronie www czasopisma.

Autorów chętnych do publikacji pracy w monografii prosimy o przesyłanie materiałów na adres e mail:

jagiellonskawiosna@cm-uj.krakow.pl

Wytyczne dotyczące streszczeń:

– w języku polskim i angielskim,
– w objętości 250 słów,
– czcionka – Times New Roman,
– interlinia 1,5,
– w układzie:
– tytuł (WIELKIE LITERY 14 pkt., BOLD),
– autorzy [12 pkt.],
– nazwa jednostki [12 pkt.],
– tekst streszczenia,
(wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski)[12pkt.].

Wytyczne dotyczące pełnej wersji publikacji:

– dane – tytuł artykułu ( w języku polskim i angielskim), pełne imię i nazwisko autora lub autorów, nazwa i miejsce zakładu pracy,
– krótkie streszczenie (max. 250 słów),
– wstęp z omówieniem podstawowych pojęć i celu badań,
– charakterystyka materiału badawczego,
– metody i techniki badawcze,
– wyniki wyłącznie w edytorze Word-tekst, tabele w razie konieczności wykresy i ilustracje (wskazanie metod statystycznych z podaniem wykorzystania programu statystycznego),
– omówienie wyników i ich interpretacja,
– wnioski.
– Piśmiennictwo w kolejności cytowania w tekście  (system Vancouver) – prosimy podać w odpowiedniej kolejności:  
– Nazwisko autora lub autorów,
– Pierwsze litery imion,
– Tytuł pracy,
– Wydawnictwo (lub nazwę czasopisma),
– Rok,
– Strony.

Przykład:

Nowak A.B., Kowalski J.: Fizjoterapia pacjentów w wieku podeszłym. Fizjoter. Pol. 2015; 1(2): 15-30.

PLAKATY

Ze względu, iż wymiary standu do prezentacji plakatu wynoszą (wys. x szer.) 250 x 100 cm, zgłoszone plakaty nie powinny przekraczać tego rozmiaru (standardowy wymiar plakatu 100-110 x 70-80 cm)

Plakat można mocować jedynie taśmą samoprzylepną.

Plakat powinien zawierać:

Praca badawcza
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Materiał i metody,
Wyniki,
Wnioski.

Praca poglądowa
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Metody,
Omówienie (treść pracy),
Podsumowanie

 

 Powrót