Nauka

 
Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Porównanie jednostronnej i obustronnej limfadenektomii śródpiersiowej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca – badanie kliniczne z randomizacją
Kierownik: prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał
Rodzaj projektu: własny
Czas trwania: 2014-2022


Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: Analiza czynników predykcyjnych u chorych na heterogenną rozedmę płuc poddanych implantacji zastawek wewnątrzoskrzelowych.
Kierownik: dr n. med. Piotr Kocoń
Rodzaj projektu: własny
Czas trwania: 2020-2021

2. Tytuł projektu: Zastosowanie wysokoprzepustowych technik genomiki i epigenomiki jako spersonalizowanego wsparcia terapeutycznego i predykcyjnego w leczeniu celowanym molekularnie u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca –NDRP (adenocarcinoma)
Kierownik: dr n. med. Tomasz Gil
Rodzaj projektu: własny
Czas trwania: 2020-2021

3. Tytuł projektu: Ocena skuteczności przedoperacyjnej, nadzorowanej rehabilitacji u chorych na raka płuca w warunkach domowych (PREHLUCA-Preoperative Rehabilitation in Lung Cancer)
Kierownik: prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał
Rodzaj projektu: własny
Czas trwania: 2017-2019

4. Tytuł projektu: Porównanie skuteczności drenażu klatki piersiowej po resekcji miąższu płuca systemem jedno drenowym i dwudrenowym z zastosowaniem regulowanej siły ssania
Kierownik: dr n. med. Tomasz Gil
Rodzaj projektu: statutowy
Czas trwania:2017-2019

5. Tytuł projektu: Wpływ chemio i/lub radioterapii na ultrastrukturę protezy przełykowej chorych leczonych z powodu raka przełyku.
Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
Rodzaj projektu: statutowy
Czas trwania: 2017-2018

6. Tytuł projektu: Leczenie rozedmy płuc z użyciem zastawek wewnątrzoskrzelowych
Kierownik: dr n. med. Piotr Kocoń
Rodzaj projektu: własny
Czas trwania: 2017

7. Tytuł projektu: Znaczenie mikroprzerzutów u chorych leczonych z powodu raka przełyku
Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
Rodzaj projektu: Statutowy
Czas trwania: 2013-2015

8. Tytuł projektu: Rola oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w rozwoju i progresji niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)
Kierownik: dr n. med. Tomasz Gil
Rodzaj projektu: własny
Czas trwania: 2012-2013