Spotkanie naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Fizjologiczne

29/01/2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu naukowym organizowanym przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. n. med. Joanny Bonior.
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 14.30 za pośrednictwem platformy TEAMS.

Wykład pt. „Sekwencjonowanie nowej generacji – narzędzie diagnostyczne w przypadku chorób rzadkich i złożonych” wygłosi Pan Profesor dr hab. Daniel Laubitz – The University of Arizona, Steele Children’s Research Center, Department of Pediatrics, PANDA Endowed Chair in Bioinformatics and Molecular Genetics. Director, PANDA Core for Genomics & Microbiome Research.

Link do spotkania na platformie Ms Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZkM2FjZDgtOGY0NC00YWVmLWEyZmQtMTExOGMzM2Q1MzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%229a20f628-602d-4171-8b5f-9932e0ed0d32%22%7d

Testowanie połączenia będzie możliwe na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania, tj. od godziny 14.00. W razie problemów z połączeniem proszę kontaktować się mailowo: AgaZS@poczta.fm


Powrót