PODOLOGIA – DODATKOWY NABÓR na studia podyplomowe

Dodatkowy nabór na studia podyplomowe PODOLOGIA

Rejestracja: od 06.09.2019 od godz. 12:00 do 17.09.2019, do godz. 12:00

Potwierdzanie rejestracji: od 06.09.2019 od godz. 12:00 do 19.09.2019, do godz. 12:00
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

Ogłoszenie listy rankingowej: 20.09.2019

Wpisy na studia: od 23.09.2019 do 26.09.2019
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce „wymagane dokumenty” po zatwierdzeniu formularza „dane do wpisu”. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

 

Informujemy o naborze na studia podyplomowe PODOLOGIA

Start rejestracji: 17.06.2019 r. od godz 12.00

Koniec rejestracji: 3.09.2019 r.

Potwierdzenie rejestracji od 17.06.2019 do 5.09.2019 do godz 12.00

ogłoszenie listy rankingowej 6.09.2019

Wpisy od 9.09.2019 do 12.09.2019r

Podologia- studia podyplomowe

Opis studiów:

Studia podyplomowe Podologia stwarzają uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu podologii. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Cel studiów:

Celem studiów Podologia jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się leczeniem: stopy cukrzycowej, deformacji stóp, zmian zwyrodnieniowych i chorób stóp.

PROPOZYCJA SKIEROWANA JEST DO:

osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania opieki nad osobami z zespołem stopy cukrzycowej oraz w przypadkach deformacji stóp, zmian zwyrodnieniowych i chorób stóp.

Absolwent  tego kierunku będzie potrafił przeprowadzić diagnozę podologiczną, zaplanować i wykonać odpowiednio terapię podologiczną, właściwie pielęgnować stopę, wdrażać prewencję pierwotną i wtórną, dobrać  ortezy stopy i kończyny dolnej, skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty oraz właściwie przeprowadzać edukację i promocję zdrowia.

CO WYRÓŻNIA TE STUDIA?

Zaletą studiów podyplomowych Podologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu jest współpraca z New York Collage of Podiatric Medicine oraz prowadzenie zajęć przez wykładowców z tamtejszej uczelni. Wykładowcy studiów podyplomowych Podologia to wysokiej klasy specjaliści w danym obszarze podologii (lekarze chirurdzy stopy, lekarze podiatrzy, lekarze dermatolodzy, diabetolodzy, fizjoterapeuci, podolodzy, ortotycy) Zajęcia w małych grupach pozwolą również uczestnikom studiów obserwować zabiegi chirurgiczne w obszarze stopy oraz uczestniczyć w poradach klinicznych w poradni, co stanowi niezwykle cenny aspekt studiowania Podologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

FORMA REALIZACJI PROGRAMU:

łączna liczba godzin I i II semestr: 203 godziny,  zajęcia w trybie weekendowym (ok. 12 zjazdów), łącznie 2 semestry (1 rok); wykłady, ćwiczenia, seminaria.

łączna liczba punktów I i II semestr: 30 ECTS

Terminy zajęć: Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (piątek w godz. 15-20, sobota – niedziela w godz. 9.00-18.00)

WARUNKI PRZYJĘCIA – Wymagania wstępne:

Do podjęcia studiów upoważnieni są absolwenci studiów:

– jednolitych magisterskich z kierunków: lekarski, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia

– drugiego stopnia z kierunków: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, inżynieria biomedyczna

– pierwszego stopnia z kierunków: kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, inżynieria biomedyczna

REKRUTACJA:

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja w systemie ERK https://erk.uj.edu.pl

Dokumenty wymagane przy rejestracji

• Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata

• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Podstawą ustalenia listy rankingowej jest kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Termin rekrutacji od 17.06.2019 do 03.09.2019

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,

1 zdjęcie legitymacyjne, – fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

kwestionariusz osobowy kandydata

wypis z dowodu osobistego

 W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

 

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe- Podologia

 kierować na adres:

Adres ul. Michałowskiego 12, Kraków 31-126, pok. 22

Telefon: 12 634 33 97, w.24, osoba do kontaktu mgr Anita Wąs

E-mail: infizjot@cm-uj.krakow.pl

WWW https://if.wnz.cm.uj.edu.pl/

Godziny przyjęć w sekretariacie: poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 15.30

KOSZT: Opłata za studia 4900 zł za dwa semestry/ płatna jednorazowo

 

Materiały dostępne w sekretariacie

– plan studiów

– program studiów

– regulamin studiów podyplomowych UJ

 

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji w systemie ERK zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata

– kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Dokumenty wymagane przy wpisie

· Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu należy złożyć zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego (z podanymi ocenami z pracy dyplomowej), które wydawane jest przez uczelnię oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie (pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia na studia)

· Aktualne zaświadczenie lekarskie z badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

· Aktualne zaświadczenie o wykonaniu szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski

 

Program studiów

I semestr studiów

1.Anatomia funkcjonalna i biomechanika stopy (wykłady 2 godz./seminaria 10 godz.)

2.Fizjologia i biomechanika chodu (wykłady 4 godz./seminaria 2 godz.)

3.Wrodzone wady stóp (wykłady 5 godz./seminaria 5 godz.)

4.Choroby zwyrodnieniowo wytwórcze w obrębie stóp (wykłady 4 godz./seminaria 5 godz.)

5.Zagadnienia podologiczne w reumatologii (wykłady 10 godz./seminaria 10 godz.)

6.Urazy ortopedyczne i sportowe w obrębie stopy (wykłady 6 godz./seminaria 6 godz.)

7.Diagnostyka obrazowa i kliniczna w dysfunkcjach stopy (wykłady 5 godz./seminaria 6 godz.)

8.Kliniczne i żywieniowe aspekty zespołu stopy cukrzycowej (wykłady 16 godz./ćwiczenia 3 godz.)

9.Choroby naczyniowe w aspekcie dysfunkcji stopy (wykłady 7 godz./seminaria 5 godz.)

10.Dermatologia w podologii (wykłady 5 godz.)

łączna liczba godzin: 116 godz. (64 godz. wykłady, 49 godz. seminaria, 3 godz. ćwiczenia) łączna liczba punktów ECTS w I semestrze :16

II semestr studiów

1.Zaopatrzenie ortopedyczne (wykłady 3 godz./seminaria 6 godz.)

2.Leczenie zachowawcze i zabiegowe w stopie cukrzycowej (wykłady 5 godz./ćwiczenia 10 godz.)

3.Diagnostyka podologiczna i kosmetologiczna (wykłady 3 godz./seminaria 10 godz.)

4.Posturologia w podologii (wykłady 5 godz./seminaria 10 godz.)

5.Fizjoterapia w dysfunkcjach stopy (seminaria 15 godz.)

6.Postępowanie chirurgiczne w obrębie stopy (wykłady 14 godz./ćwiczenia 6 godz.)

Kierownik studiów : Dr hab. n. med. Artur Gądek, Prof. UJ

DOKUMENT UKOŃCZENIA:  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


Powrót