List otwarty Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ws. w sprawie zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów

780.020.15.2022

List otwarty
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

w sprawie: zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o obowiązującym wszystkich nauczycieli Zarządzeniu nr 79 Rektora UJ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku odwoływania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych, terminów konsultacji i egzaminów. 

Zgodnie z w/w zarządzeniem osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są zobowiązane do informowania mailowo właściwego Prodziekana o następujących zdarzeniach:

  • nieodbyciu/zamianie zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie i harmonogramie zajęć z podaniem powodu,
  • zmianie terminu ustalonych w harmonogramie zajęć,
  • odwołaniu wyznaczonego terminu konsultacji ze studentami,
  • odwołaniu wyznaczonego terminu egzaminu.

Dane do kontaktu:

Prof. hab. Maria Kózka, Prodziekan ds. dydaktycznych WN UJ CM – maria.kozka@uj.edu.pl

Ponadto osoby odwołujące lub zmieniające termin realizacji zajęć są zobowiązane do poinformowania:

  • studentów o zmianie terminu lub odwołaniu zajęć/egzaminu/konsultacji za pośrednictwem systemu USOSweb,
  • pracownika administracyjnego odpowiedzialnego za przydzielanie sal do harmonogramu o odwołaniu zajęć.

Dane do kontaktu na poszczególnych kierunkach studiów:

Uprzejmie proszę, aby o powyższych zdarzeniach informować także opiekuna roku. Wykaz opiekunów jest dostępny na stronie: https://wnz.cm.uj.edu.pl/strona-glowna/przedstawiciele-na-kadencje-2020-2024/. Ponadto opiekun zobligowany jest poinformować o zdarzeniu starostę roku.

Równocześnie proszę wszystkich nauczycieli by przekazywane Prodziekanom i opiekunom lat zawiadomienie o powyższych zdarzeniach było uzupełnione o informacje dotyczące: warunków, sposobu i terminu odrabiania zajęć dydaktycznych. Wyjaśniam jednocześnie, że:

  • odrobienie zajęć konieczne jest w przypadku nieobecności spowodowanej wyjazdem służbowym lub krótkim zwolnieniem lekarskim,
  • w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego (pow. 30 dni) pracownik ma obniżone pensum, a kierownik zakładu zobowiązany jest do wyznaczenia zastępstwa lub wnioskowania o zawarcie umowy na prowadzenie zajęć. 

W wyjątkowych sytuacjach związanych z problemem odrabiania zajęć kierownik zakładu – powiadomiony przez pracownika – kontaktuje się z właściwym Prodziekanem.dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM


Powrót