Publikacje

Prof. dr hab. Roman Nowobilski

Monografie:

 1. Nowobilski R: Ocena związku wybranych uwarunkowań psychospołecznych z nasileniem duszności u dorosłych chorych na astmę. Studia i Monografie nr 43. AWF Kraków, 2007.

Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej:

 1. Nowobilski R, Furgał M, Czyż P, de Barbaro B, Polczyk R, Bochenek G, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A: Psychopathology and personality factors modify the perception of dyspnea in asthmatics. Journal of Asthma, 2007; 44: 203-7. [IF=1,324]
 2. Furgał M, Nowobilski R, Pulka G, Polczyk R, de Barbaro B, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A: Dyspnea is related to family functioning in adult asthmatics. Journal of Asthma, 2009; 46(3): 280-3. [IF=1,372]
 3. Nowobilski R, Furgał M, Polczyk R, de Barbaro B, Szczeklik A: Gender gap in psychogenic factors may affect perception of asthma symptoms. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, 2011; 21(3): 193-8. [IF=2,269]
 4. Furgał M, Nowobilski R, de Barbaro B, Polczyk R, Szczeklik A: Locus of control and selected mental health variables in asthmatics: what are the associations with dyspnea?. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2011; 121(6): 187-191. [IF=1,367]
 5. Płaszewski M, Nowobilski R, Kowalski P, Cieśliński M, Cieśliński I: Screening for scoliosis. Different countries perspectives and Evidence Based Health care. International Journal of Rehabilitation Research. 2012; 35(1): 13-9. [IF=1,083]
 6. Nowobilski R, Płaszewski M, Włoch T, Gajewski P, Szczeklik A: Physiotherapy interventions in the BTS guidelines on the management of asthma (2011): a need for change? Thorax. 2012; 67(8): 749-50. [IF=6,840]
 7. Sanak M, Nowobilski R: Biographical memoir: Andrew Szczeklik 29 june 1938 – 3 February 2012. Vascular Pharmacology. 2012; 56: 185-6. [IF=1,989]
 8. Sliwka A, Nowobilski R, Polczyk R, Nizankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A: Mild asthmatics benefit from music therapy. J Asthma. 2012; (4): 401-8. [IF=1,525]
 9. Nowak WN, Mika P, Nowobilski R, Kusińska K, Bukowska-Strakowa K, Niżankowski R, Józkowicz A, Szczeklik A, Dulak J: Exercise training in intermittent claudication: effects on antioxidant genes, inflammatory mediators, and proangiogenic progenitor cells. Thrombosis and Haemostasis. 2012 October [IF=5.044]
 10. Mika P, Konik A, Januszek R, Petriczek T, Mika A, Nowobilski R, Niżankowski R, Szczeklik A: Comparison of two treadmill training programs on walking ability and endothelial function in intermittent claudication. International Journal of Cardiology. 2012 [praca przyjęta do druku] [IF=7.078]
 11. Januszek R, Mika P, Konik A, Petriczek T, Nowobilski R, Niżankowski R.: The effect of treadmill training on endothelial function and wal king abilities in patients with peripheral arterial disease. Journal of Cardiology, 2013 /doi.org/10.1016/jjcc.2013.12.002/ [IF=2,298]
 12. Płaszewski M, Cieśliński I, Nowobilski R, Kotwicki T, Terech J, Furgał M.: Mental health of adults treated in adolescence with scoliosis-specific exercise program or observed for idiopathic scoliosis. The Scientific World Journal, 2014 /doi.org/10.1155/2014/932827/ [IF=1,730]
 13. Pirowska A, Włoch T, Nowobilski R, Płaszewski M, Hocini A, Menager D.: Phantom phenomena and body scheme after limb amputation: A literature review. Neurologia I Neurochirurgia Polska, 2014 /doi.org/10.1016/j.pjnns.2013.03.002/ [IF=0,486]

 

Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym:

 

 1. Lizis P, Nowobilski R: Propozycja zastosowania wskaźnika „ky” i kąta Clarka w ocenie wysklepienia stopy u dzieci w wieku rozwojowym w świetle równania regresji liniowej. Fizjoterapia, 1994; 2: 23-6.
 2. Bromboszcz J, Nowobilski R: Wierzbicki J: Multimedia w fizjoterapii – kasety dźwiękowe z zaleceniami i instrukcjami do zindywidualizowanych programów ćwiczeń fizycznych. Fizjoterapia, 1995; 3: 15-7.
 3. Lizis P, Nowobilski R: Częstość występowania płaskostopia w świetle kryterium siatki centylowej i równania regresji logistycznej u dzieci z Nowej Huty w wieku 8-15 lat. Postępy Rehabilitacji, 1996; II: 331-7.
 4. Nowobilski R, Psychosomatyczne korelacje u chorych na astmę oskrzelową. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 1999; 6: 1063-7.
 5. Nowobilski R, Wpływ zróżnicowanych metod rehabilitacji na poziom lęku u chorych na astmę oskrzelową. Alergia Astma Immunologia, 2000; 5: 129-35.
 6. Nowobilski R, Nawieśniak M, Plata A: Program Wielickiej Szkoły Rehabilitacji Chorych na Astmę Oskrzelową. Zdrowie i Zarządzanie, 2000; 6: 37-41.
 7. Nowobilski R., de Barbaro B., Furgał M.: Analiza depresji u chorych na astmę oskrzelową. Alergia Astma Immunologia, 2002; 7: 211-5.
 8. Reifland-Kabata A, Kucharska J, Nowobilski R, Włoch T, Pirowska A, Kliczewski W, Piliński R, Soja J, Sładek K: Znaczenie fizjoterapii układu oddechowego w leczeniu proteinozy pęcherzyków płucnych. Rehabilitacja Medyczna, 2004; 8: 51-6.
 9. Kepel M, Piliński R, Włoch T, Pirowska A, Mamak A, Nowobilski R : Znaczenie programów edukacji w rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową. Postępy Rehabilitacji, 2004; 18: 19-24.
 10. Nowobilski R, Furgał M, Bochenek G, Pulka A, Dyczek A, Polczyk R, Mogilnicka-Niżankowska E, de Barbaro B, Szczeklik A: Psychopatologiczne i osobowościowe uwarunkowania odczuwania duszności u chorych na astmę. Alergia Astma Immunologia, 2005; 10: 202-5.
 11. Nowobilski R, Czyż P, Furgał M, Węgrzyn-Śliwka A, Witkowska-Ptak A, Kliczewska A, Bochenek G, Adamek Ł, Polczyk R, Mogilnicka-Niżankowska E, de Barbaro B, Szczeklik A: Wpływ muzykoterapii biernej na poziom lęku u chorych hospitalizowanych z powodu astmy oskrzelowej. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2005; 4: 314-9.
 12. Rubinowicz M, Piotrowski R, Nowobilski R: Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych i klinicznych u dzieci chorych na mukowiscydozę. Pneumonologia Alergologia Polska, 2005; 73: 172-7.
 13. Studzińska K, Nowobilski R, Furgał M: Analiza lęku i depresji u chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2006; 36: 183-9.
 14. Śliwka A, Jarosz A, Nowobilski R: Muzykoterapia jako składowa kompleksowego leczenia. Polski Merkuriusz Lekarski, 2006; 21: 401-5.
 15. Pirowska A, Włoch T, Nowobilski R: Szybkie protezowanie i kompleksowa rehabilitacja po amputacji kończyn dolnych – najważniejsze składniki postępowania fizjoterapeutycznego. Rehabilitacja Medyczna, 2006; 10: 15-28.
 16. Konik A, Mika P, Nowobilski R, Andrzejczak A, Szczeklik A: Mechanizmy zmniejszenia chromania przestankowego po treningu marszowym. Acta Angiologica., 2010; 16(2): 49-66.
 17. Nowobilski R, Włoch T, Plaszewski M, Szczeklik A: Assessment of the efficacy of physiotherapy methods in airway clearance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. A critical review. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2010; 120 (11): 468-77.
 18. Płaszewski M, Nowobilski R, Chwała W, Ridan T, Cieśliński M: Czy badania przesiewowe w kierunku skolioz są potrzebne? Przegląd krytyczny. Kwartalnik Ortopedyczny, 2010; 3: 310-20.
 19. Płaszewski M, Nowobilski R, Chwała W, Kowalski P, Cieśliński M, Batycki R, Terech J, Starzyński J, Cieśliński I: Ocena aktywności fizycznej, sprawności funkcjonalnej oraz jakości życia dorosłych ze skoliozą idiopatyczną uczestniczących w wieku rozwojowym w programie ćwiczeń korekcyjnych. Doniesienie wstępne. Kwartalnik Ortopedyczny, 2010; 3: 417-26.
 20. Śliwka A, Nowobilski R, Polczyk R, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A: Ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią odbiorczą u dorosłych chorych na astmę. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012: 92-105.

Podręczniki, skrypty

 

 1. Bromboszcz J, Nowobilski R: Rehabilitacja. w: Szczeklik A. red.: Astma oskrzelowa. Program multimedialny pod red. prof. dr. hab. Andrzeja Szczeklika. Med. Prakt., Kraków, 1999.
 2. Nowobilski R: Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. [w:] Szczeklik A. (red.) Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. Med. Prakt., Kraków, 2005; 675-678.
 3. Nowobilski R: Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. Film edukacyjny dla lekarzy uczestniczących w programie KOMPAS. Medycyna Praktyczna, 2006.
 4. Nowobilski R, Włoch T: Rehabilitacja pulmonologiczna. [w:] Kuna P, Pierzchała W, Jankowski M: Astma i POChP w pytaniach i odpowiedziach. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008; 1999-233.
 5. Nowobilski R, Jankowski M: Drenaż ułożeniowy oskrzeli [w:] Szczeklik A, Gajewski P: (red.) Choroby wewnętrzne. Kompendium medycyny praktycznej. Med. Prakt., Kraków, 2009 i 2010 (Wydanie II – uzupełnione), 2011 (Wydanie III).
 6. Nowobilski R: Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. [w]: Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010; 739-743.
 7. Nowobilski R: Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. [w]: Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2011; 758-762.
 8. Nowobilski R: Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego. [w]: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2012. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2012; 790-794.

Promotorstwo dysertacji doktorskiej:

 1. Agnieszka Śliwka (AWF w Krakowie, 29.06.2011): Wpływ rehabilitacji pulmonologicznej uzupełnionej muzykoterapią odbiorczą na parametry oddechowe, poziom lęku i odczucie duszności u chorych na astmę oskrzelową.

 

dr Marek Kaszuba

Publikacje

 1. Actinomycosis mimicing advanced cancer, M. Kaszuba, R. Tomaszewska, K. Pityński, P. Grzanka, S. Bazan-Socha, J. Musiał,  Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2008; 118:581-584.  (MNiSW: 6)
 2. Targeted eicosanoids lipidomics of exhaled breath condensate in healthy subjects,  M. Sanak, A. Gielicz, K. Nagraba, M. Kaszuba, J. Kumik, A. Szczeklik, Journal of Chromatography B 2010;878:1796-1800. (IF: 2.971, MNiSW: 32)
 3. Targeted eicosanoid lipidomics of exhaled breath condensate provide a distinct pattern in the aspirin-intolerant asthma phenotype, M. Sanak, A. Gielicz, G. Bochenek, M. Kaszuba, E. Niżankowska-Mogilnicka, A. Szczeklik, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011;127(5):1141-1147. (IF: 11.003, MNiSW: 50)
 4. Altered metabolism of prostaglandin E2 in asthma patients with aspirin hypersensitivity, L. Mastalerz, J. Kumik, H. Kasperkiewicz, M. Kaszuba, P. Stręk, M. Sanak, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2013, 123, 7-8, 423-424. (IF: 2.052, MNiSW: 30)
 5. Distinct eicosanoid profile in exhaled breath condensates from granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s) patients, W. Szczeklik, M. Sanak, B. Sokołowska, B. Jakieła, J.Sznajd, A. Gielicz, M. Kaszuba, A. Sawina, J. Musiał , Clinical Rheumatology, 2013, 32, 10, 1549-1552. (IF: 1.774, MNiSW: 20)
 6. Eicosanoids in exhaled air after non-specific challenge in patients with asthma, M. Kaszuba, J. Kaszuba, A. Sawina, A. Kleciek, P. Stręk , M. Sanak, L. Mastalerz, Hypersensitivity 2013, 1, 4.
 7. Aspirin provocation increases 8-iso-PGE2 in exhaled breath condensate of aspirin-hypersensitive asthmatics, L. Mastalerz, R. Januszek, M. Kaszuba, K. Wójcik, N. Celejewska-Wójcik, A. Gielicz, H. Plutecka, K.Oleś, P. Stręk, M. Sanak, Prostaglandins Other Lipid Mediators, 2015 : 121 Part B, s. 163-169. (IF: 2.905, MNiSW: 25)

 

Doniesienia koferencyjne

 1. Komórki AC133/CD34+ pochodzenia szpikowego a krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych – możliwości terapeutyczne, A. Aseńko, A. Białas, M. Kaszuba, M. Kieć, I. Wybrańska, Przegląd Lekarski 2004;61(supl.1):55, abstr. 217, International Medical Students’ Conference, Cracow, April 1-3, 2004.
 2. Występowanie miażdżycy tętnic obwodowych jako ważny czynnik rokowniczy u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST, K. Dziewirz, Z. Siudak, J. Zdzienicka, B. Zawiślak, D. Dykla, A. Białas, M. Kaszuba, D. Dudek, Przegląd Lekarski 2005;62(supl.1):72, abstr. 285, International Medical Students’ Conference, Cracow, April 21-23, 2005.
 3. Wpływ niewydolności nerek na przebieg leczenia i rokowanie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST w szpitalach rejonowych w Małopolsce, A. Białas, B. Witanek, R. Depukat, Z. Siudak, K. Dziewirz, A. Ząbek, M. Kaszuba, J. Zdzienicka, National Congress of Scientific Young Medics, Warsaw, April 22-23, 2005.
 4. Homocysteine and N-methylnicotinamide plasma levels and antithrombotic effects lipid-lowering drugs in patients with hypercholesterolemia, TB. Domagala, S. Polanski, M. Kaszuba, K. Kotula-Horowitz, A Szczeklik, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2007;45(5):A51, abstr. P48, World Congress on Hyperhomocysteinemia, Saarbrucken, Deutschland, June 5-9, 2007.
 5. Naczyniorozkurczowa odpowiedź tętnicy ramiennej (FMD) w indukowanej hiperhomocysteinemii u osób z chorobą niedokrwienną serca, T.B. Domagała, J. Dropiński, J. Lelakowski, K. Kotula-Horowitz, M. Kaszuba, S. Polański, A. Szczeklik, Kardiologia Polska 2007;65(8)(supl.3):377, abstr. P357, 11th International Congress of the Polish Cardiac Society, Wrocław, September 20-22, 2007.
 6. Impaired endothelial function in subjects with multiple cardiovascular risk factors, Folia Histochemica et Cytobiologica 2008;46(suppl.2):93, abstr. P3.31, XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry ICHC 2008 Imaging of Cell Dynamics, Gdańsk, August 23-27, 2008.
 7. Odpowiedź rozkurczowa tętnicy ramiennej u osób z chorobą niedokrwienną serca leczonych simwastatyną, Kardiologia Polska, 2008;66(9)(suppl.2):143, abstr. P006, 12th International Congress of the Polish Cardiac Society, Poznań, September 25-27, 2008.
 8. Noninvasive tests of early atherosclerosis and cardiovascular risk factors in population-based cohort of young police officers, T. B. Domagala, K. Kotula-Horowitz, M. Kaszuba, B. Krzyżanowski, A. Szczeklik, Journal of Clinical Lipidology 2008;2(5):172, abstr. 367, 7th International Symposium on Multiple Risk Factors in Cardiovascular Diseases Prevention and Intervention – Health Policy, Venice, Italy, November 22-25, 2008.
 9. Intima-media thickness and cardiovascular risk in young subjects with the metabolic syndrome, Journal of Diabetes 2009:1(suppl.1):A100, 3rd International Congress on Prediabetes and Metabolic Syndrome, Nice, France, Aprl 1-4, 2009. 
 10. Exhaled Breath Condensate (EBC) Profile of Eicosanoids in Aspirin-Sensitive Astma, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2009;179, abstr. A5710, American Thoracic Society 2009 International Conference, San Diego, California, USA, May 15-20, 2009.
 11. Improvement of endothelial function and reduction of proinflammatory markers in simvastatin treatment,  Joyrnal of Thrombosis and  Haemostasis 2009;7(suppl.2):927, abstr. PP-WE-884, XXII Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis, Boston, Massachusetts, USA, July 11-16, 2009. 
 12. Characteristic pattern of lipoxygenase products in exhaled breath condensates from patients with Churge-Strauss syndrome, M. Sanak, L. Mastalerz, M. Kaszuba, B. Sokolowska, E. Nizankowska-Mogilnicka, A. Szczeklik, European Respiratory Journal 2009;34 (Supl. 53): 364-365, ERS 19th Annual Congress, Wien, Austria, September 12-15, 2009.
 13. Prostaglandyna D2 w kondensacie powietrza wydychanego u chorych na astmę, M. Kaszuba, J. Kumik, G. Bochenek, A. Gielicz, M. Świerczyńska, A. Szczeklik, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011;2:77-79, Scientific Doctoral Students’ Conference, Cracow, May 18, 2011.

 

dr Agnieszka Śliwka

PUBLIKACJE :

 1. „Wpływ muzykoterapii biernej na poziom lęku u chorych hospitalizowanychz powodu astmy oskrzelowej” Nowobilski R., Czyż P., Furgał M., Węgrzyn-Śliwka A., Ptak-Witkowska A., Kliczewska A., Bochenek G., Adamek Ł., Polczyk R., Niżankowska-Mogilnicka E., de Barbaro B., Szczeklik A. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2005, CXIII, 4 (4): 314-319.
 2. „Muzykoterapia jako składowa kompleksowego procesu leczenia.” Sliwka A. Zeszyty Naukowe AWF Kraków 2008, nr 91: 7-16
 3. „Muzykoterapia jako składowa kompleksowego leczenia.” Sliwka A, Jarosz A, Nowobilski R. Polski Merkuriusz Lekarski 2006, tom XXI, nr 124: 401-405
 4. „Wpływ muzykoterapii odbiorczej na skuteczność rehabilitacji oddechoweju dorosłych chorych na astmę”. Śliwka A, Jarosz A, Nowobilski R, Furgał M.Postępy Rehabilitacji 2007, tom 21, nr 3: 29-35.
 5. „Znaczenie lęku w życiu człowieka” Śliwka A., Jarosz A. Wiadomości Psychiatryczne 2007, tom 10, nr 2: 117-122.
 6. „Zasady filozofii PNF i ich zastosowanie praktyczne”. Praktyczna Fizjoterapiai Rehabilitacja. 2010, I: 12-14.
 7. „Procedury koncepcji PNF wykorzystywane w trakcie terapii krok po kroku” Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2010, I: 14-19.
 8. „Kompleksowy przegląd technik PNF, czyli wszystko o technikach agonistycznych, antagonistycznych i rozluźniających”. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2010, I: 19-21.
 9. „Strategia postępowania w usprawnianiu pacjentów z niedowładem połowiczymz zastosowaniem elementów koncepcji PNF”. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2010, I: 30-32.
 10. „Muzykoterapia wspomaga chorych na astmę” Refleksoterapia 2010;1:40-44
 11. „Ćwiczenia oddechowe” w: Poradnik dla chorych na SLD/MND. Wydanie 1. Digitas Dolenium. 2009: 209-213.
 12. Mild Asthmatics Benefit from Music Therapy. Sliwka A, Nowobilski R, Polczyk R, Nizankowska- Mogilnicka E, Szczeklik A Journal of Asthma, 2012; (4): 401-8. [IF=1,525]
 13. Ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią odbiorczą u dorosłych chorych na astmę. Śliwka A., , Nowobilski R, Polczyk R, Nizankowska- Mogilnicka E, Szczeklik. w: “Fizjoterapia w teorii i praktyce” red. Jaworek J., Frańczuk B. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012: 92-105
 14. Drewniak A., Śliwka A.: Ocena jakości życia oraz stanu funkcjonalnego chorych na stwardnienie rozsiane. Rehabilitacja Medyczna. 2013;17 (2):11-18
 15. Śliwka A, Piliński R: Zespół patologicznego odpychania. Aktualny stan wiedzy na temat badania i metod fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna. 2013;17 (4):31-40.

 16. Sliwka A, Wloch T, Tynor D, Nowobilski R:  Do asthmatics benefit from music therapy? A systematic review. Complement Ther Med. 2014 Aug;22(4):756-66. doi: 10.1016/j.ctim.2014.07.002;  [IF=2,216]

 17. Włoch T, Mrozińska A, Piliński R, Śliwka A, Nowobilski R.: Efekt uczenia się testu marszowego 6-minutowego u zdrowych młodych osób. Rehabilitacja Medyczna.2015;19,1:15-25

 18. Sliwka A. Filar-Mierzwa K., Marchewka A. Zastosowanie choreoterapii w procesie usprawniania osób starszych. Przegląd Systematyczny. Rehabilitacja Medyczna 2015;19,3: 16-28

 19. Sliwka A, Jankowski M, Gross-Sondey I, Nowobilski R, Bala MM.: Once daily Long-acting beta2-agonists/Inhaled corticosteroids combined inhalers versus inhaled long-acting muscarinic antagonists for people with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst. Rev. (Online); 2016, 9 art. no. CD012355

 

mgr Rafał Piliński

Publikacje:

 1. Bromboszcz J, Pabisiak A, Piliński R.: Aktywność fizyczna po zawale serca a przebieg choroby i rehabilitacji . PostępyRehabilitacji1994;I(4):4-8.
 2. Kepel M, Piliński R, Włoch T, Pirowska A, Mamak A, Nowobilski R.: Znaczenie programów edukacji w rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową. Postępy Rehabilitacji 2004, 18(1): 19-29.
 3. Reifland-Kabata A, Kucharska J, Nowobilski R, Włoch T, Pirowska A, Kliczewski W, Piliński R, Soja J, Sładek K.: Znaczenie fizjoterapii układu oddechowego w leczeniu proteinozy pęcherzyków płucnych. Rehabilitacja Medyczna 2004, 8(1): 51-56.
 4. Nowobilski R, Adamek Ł, Grzanka P, Piliński R, Włoch T, Rychel K, Niżankowska-Mogilnicka E, Szczeklik A.: Analiza wybranych czynników determinujących wyniki testu 6-cio minutowego marszu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Medicina Sportiva 2004, 8(suppl.2): 46-47.
 5. Nowobilski R, Bukowczan M, Soja J, Grzanka P, Włoch T, Piliński R. Sładek K, Niżankowska-MogilnickaE.: Ocena tolerancji wysiłku u chorych na śródmiąższowe choroby płuc. Choroby śródmiąższowe. Pneumonol. Alergol. Pol. 2006; 74: 1-1.
 6. Śliwka A., Piliński R. :Zespół patologicznego odpychania. Aktualny stan wiedzy na temat badania i metod fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna. 2013;17 (4) – przyjęta do druku.
Wielkość fontu
Kontrast